foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+48 32 271 11 77
school@zs10.zabrze.pl

Zespół Szkół nr 10

41-807 Zabrze, ul. Chopina 26

 

Regulamin konkursu "Mój Robot i Ja"

Cel: Konkurs zorganizowany jest  w celu odkrywania i rozwijania uzdolnień uczniów, pobudzania twórczego myślenia, wspomagania zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, promowania pozytywnych postaw uczniowskich, zachęcania do rozszerzania wiedzy, samokształcenia a także lepszemu przygotowaniu uczniów do nauki w szkołach wyższego stopnia lub do wykonywania zawodu: elektronika, automatyka, informatyka, programisty, mechatronika, robotyka, elektryka, mechanika, konstruktora, operatora maszyn.

Organizator:

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół nr 10 w Zabrzu przy współpracy z Radą Rodziców działającą w Zespole Szkół nr 10 w Zabrzu – głównym fundatorze Konkursu.

Komisja konkursowa:

Przewodniczącym Komisji Konkursowej, zwanej dalej Komisją, jest Pan Mirosław Mendecki, a członkami są przedstawiciele Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 10. Komisja, wraz z przewodniczącym, jest 5 osobowa.

Nagrody:

Konkurs przewiduje przyznanie dwóch nagród pieniężnych, ufundowanych przez Radę Rodziców, dzięki wsparciu firmy JM elektronik sp. z o.o., która w tym celu przekaże w/w środki na konto Rady Rodziców.

 • Nagroda w kategorii najbardziej popularny robot w kwocie 1000 zł (tysiąc złotych).
 • Nagroda w kategorii najciekawszy projekt techniczny robota w kwocie 500 zł (pięćset złotych).

 Obie nagrody przyznawane są niezależnie i mogą trafić do jednego zwycięzcy.

 Termin i miejsce:

 • Konkurs odbywa się w Zespole Szkół Nr 10 w Zabrzu.
 • Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są w Sekretariacie Szkoły od dnia 13  lutego 2020r. do 24 lutego 2020r.
 • Budowanie robota przez uczestnika musi zostać zrealizowane do 20 marca 2020r.
 • Głosowanie na szkolnym Facebooku odbywać się będzie w terminie od 30 marca 2020r. Do 16 kwietnia 2020r. do godziny 12:00.

 

Zgłoszenia i uczestnicy:

Uczestnikami konkursu mogą zostać uczniowie Zespołu Szkół Nr 10  uczący się w klasach od IV do VIII szkoły podstawowej oraz wszyscy uczniowie szkoły ponadpodstawowej (a także ponadgimnazjalnej). Liczba uczestników limitowana jest technicznymi możliwościami Szkoły do maksymalnie 15 uczestników. W przypadku większej liczby chętnych decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które nie znajdą się w grupie uczestników konkursu ze względu na przekroczenie limitu miejsc, wpisane zostają na listę rezerwową. W przypadku rezygnacji uczestnika zakwalifikowanego do udziału w konkursie, uczestnicy z listy rezerwowej będą mieli okazję zająć wolne miejsce. Propozycję zajęcia wolnego miejsca będą składane zgodnie z kolejnością listy rezerwowej.

 

Przebieg konkursu oraz wyłonienie zwycięzcy:

 1. Uczestnik ma za zadanie zbudować i zaprogramować robota w czasie 4 godzin lekcyjnych z zestawów MINDSTORMS education z dodatkowymi klockami lub zestawu mBot z dodatkowym zestawem czujników. Wszyscy uczestnicy bazują na tych samych zestawach udostępnionych przez szkołę.
 2. Podczas budowy robota uczestnik nie może korzystać z instrukcji dołączonych do zestawu - celem organizatorów jest, aby uczestnicy konkursu wykazali się zdobytą wiedzą, zrealizowali jak najwięcej zadań z pamięci lub zaproponowali własne, kreatywne podejście do zadania.
 3. Po zbudowaniu robota uczestnik w przedziale czasu od 30 do 100 sekund ma zaprezentować nazwę zbudowanego robota, jego możliwości oraz podzielić się w swobodnej wypowiedzi tym, co sprawiło mu najwięcej trudności, a co najwięcej satysfakcji.
 4. Prezentacja zostanie nagrana jako materiał video.
 5. Film będzie wykadrowany w sposób zapewniający prywatność uczestnika – film będzie zawierał wypowiedź ucznia, ujęcia pracowni szkolnej, robota, dłoni ucznia, sylwetki – bez możliwości rozpoznania twarzy.
 6. Filmy będą miały charakter promocyjny, popularyzujący ideę konkursu, jego cel
  i  zawierać będą informacje o konkursie, logo Szkoły oraz logo firmy JM elektronik.
 7. Wszystkie filmy konkursowe zostaną opublikowane jednego dnia na szkolnym Facebooku jako posty.
 8. Od momentu publikacji filmów będzie istniała możliwość oznaczania ich różnymi ikonami emocji dostępnymi na Facebooku
 1. Każda zaznaczona ikonka będzie traktowana jako jeden głos oddany na określonego robota przedstawionego w filmie.
 2. Za niedopuszczalne przyjmuje się nieuczciwe praktyki mające na celu zmanipulowanie wyników konkursu, w szczególności poprzez kupowanie głosów w Internecie, korzystaniu z botów czy fejkowych profili, co grozi dyskwalifikacją. Każda osoba która uzna, iż uczestnik konkursu dopuszcza się nieuczciwych praktyk, może zgłosić swoje zastrzeżenia, na piśmie, w Sekretariacie Szkoły, najpóźniej do momentu zakończenia konkursu. Zastrzeżenia nie mogą być anonimowe.

11.W momencie zakończenia konkursu, o określonej godzinie, zostaną wykonane tzw. printscreeny dokumentujące ilość zebranych głosów pod poszczególnymi postami.

12.Komisja na swoim posiedzeniu najpierw przystępuje do sprawdzenia, czy w związku z konkursem wpłynęły pisemne i nie anonimowe zastrzeżenia odnośnie stosowania nieuczciwych praktyk. Jeśli takie zastrzeżenia wpłynęły wówczas po zapoznaniu się z nimi i po krótkiej dyskusji na temat ich zasadności, Komisja przystępuje do niejawnego głosowania nad dyskwalifikacją  robotów wobec których wpłynęły zastrzeżenia. Po głosowaniu nad dyskwalifikacją Komisja sporządza protokół, którego załącznikami są wymienione powyżej złożone pisemnie zastrzeżenia. Zdyskwalifikowane roboty nie są dalej rozpatrywane w konkursie.

13.Po zliczeniu oddanych przez Internatów głosów Komisja konkursowa wyłania zwycięskiego robota w kategorii na najpopularniejszego robota.

 1. W sytuacji, gdy dwa lub więcej robotów zdobędzie taką samą ilość głosów zwycięzcę wyłania Komisja Konkursowa w głosowaniu niejawnym.
 2. Po wyłonieniu zwycięzcy w kategorii najpopularniejszego robota Komisja Konkursowa sporządza protokół, którego załącznikami są wymienione powyżej printscreeny, oraz, jeśli miało miejsce głosowanie, jego wynik.

16.Na tym samym posiedzeniu, na którym wyłoniono zwycięzcę kategorii najpopularniejszy robot, Komisja wyłoni zwycięzcę w kategorii na najciekawszy projekt techniczny.

 1. Bezpośrednio przed przystąpieniem do głosowania w kategorii na najciekawszy projekt techniczny Komisja może korzystać z przygotowanych dla potrzeb konkursu materiałów video, zasięgnąć opinii zaproszonych osób spoza Komisji wyróżniających się wiedzą techniczną, czy zaprosić na krótką rozmowę autorów projektów. Po takiej krótkiej sesji Komisja przystępuje do głosowania niejawnego.

18.Każdy członek Komisji może oddać po jednym głosie na interesujące jego zdaniem maksymalnie trzy projekty. Następnie sumuje się głosy i sprawdza, czy wyłoniono jeden projekt o największej liczbie głosów – zwycięzcę w kategorii.

19.W przypadku, jeśli największą liczbę głosów uzyskały ex aequo dwa lub więcej projektów, wówczas w kolejnym głosowaniu oceniane są już tylko projekty o ex aequo największej liczbie głosów, z tym, że każdy członek Komisji może oddać już jedynie jeden głos. Po ponownym podsumowaniu głosów zostaje sprawdzone, czy tym razem wyłoniono jeden projekt o największej liczbie głosów – zwycięzcę kategorii. Jeśli największą liczbę głosów uzyskały ex aequo dwa lub więcej projektów, wówczas Komisja będzie powtarzać procedurę kolejnych głosowań, aż zostanie wyłoniony jeden projekt
o największej liczbie głosów – zwycięzcę kategorii.

20.Po wyłonieniu zwycięzcy kategorii na najciekawszy projekt Komisja sporządza protokół zawierający informację o przebiegu głosowania i jego ostatecznym wyniku.

 1. Po ogłoszeniu wyniku konkursu w obu kategoriach Rada Rodziców kontaktuje się
  z uczniami, którzy zbudowali zwycięskie roboty, oraz ich rodzicami/opiekunami prawnymi i decydują o sposobie przekazania nagrody.

22.Informacja o danych zwycięskich uczniów zostanie podana do wiadomości uczniów
i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 10.

23.Ponieważ konkurs ma charakter promocji wiedzy, samokształcenia, pozytywnej postawy uczniowskiej, motywacji poprzez prezentowanie przykładu godnego naśladowania, informacja ta może być podana w uroczystej oprawie np. podczas apelu szkolnego czy akademii, w obecności zwycięskiego ucznia, Grona Pedagogicznego Szkoły, Rady Rodziców i przedstawiciela JM elektronik.

24.Prezentowane na szkolnym Facebook posty z filmami konkursowymi zostaną opublikowane w ramach tak zwanej licencji otwartej, tzw. CC0, z czego wynika, że mogą być dalej wykorzystywane, w tym do dalszej promocji, w całości lub we fragmentach, w domenie publicznej. Wyniki konkursu w formie imię, nazwisko, klasa, miejsce zostaną ogłoszone na szkolnej stronie internetowej.

25.Upublicznienie w Internecie wizerunku zwycięzcy, imienia, nazwiska, wizerunku,
w formie notatki, zdjęć czy materiału video nastąpi jedynie za odrębną zgodą rodziców/opiekuna prawnego i ucznia.

26.Upublicznienie wizerunku zwycięzcy, imienia, nazwiska, wizerunku, zdjęć czy materiału video występuje na podstawie zgody podpisanej przez rodziców/opiekunów prawnych/pełnoletnich uczniów na początku roku szkolnego
w miejscach wskazanych w dokumencie.

27.Udział w konkursie oznacza akceptację jego warunków, opisanych w niniejszym regulaminie.

28.Zakres merytoryczny konkursu obejmuje treści podstawy programowej i stanowi innowacyjną formę realizacji zadań statutowych Szkoły Podstawowej nr 27 (Zespołu Szkół nr 10) w Zabrzu.

29.Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora.

30.We wszelkich spornych kwestiach, a także nie ujętych w niniejszym regulaminie ostateczną decyzję, wyłącznie w oparciu o pisemne wnioski, podejmuje zawsze Komisja Konkursowa, której przewodniczącym jest Pan Dyrektor Mirosław Mendecki.

31.Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu Konkursu.

32.Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na terenie placówki w wersji papierowej (sekretariat) oraz dokumencie opublikowanym na stronie internetowej Organizatora:

https://www.zs10.zabrze.pl/images/RODO/RODO_ZS10.

Polish Croatian English French German Italian Slovak Spanish Turkish

TECH braz 2020 mm

wst

relpol

phoenix contact

LAPP GROUP

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!