foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+48 32 271 11 77
school@zs10.zabrze.pl

Zespół Szkół nr 10

41-807 Zabrze, ul. Chopina 26

REGULAMIN RADY RODZICÓW
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10
IM. PROF. J. GROSZKOWSKIEGO 
W ZABZU

I. Postanowienia ogólne
§ 1
1. Rada Rodziców, zwana dalej Radą reprezentuje ogół rodziców uczniów. 
2. Rada działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu. 
§ 2
1. Rada liczy tylu członków, ile jest oddziałów w szkole. 
2. Kadencja Rady trwa rok. 
3. W uzasadnionych przypadkach, jeśli w czasie kadencji, ze składu Rady ubędzie więcej niż 1/3 członków, dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających skład Rady. 
4. Decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje Rada w głosowaniu jawnym. 
§ 3
Rada może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe mające charakter opiniująco – doradczy. 

II. Wybory do Rady
§ 4
1. Wybory do Rady przeprowadzane są corocznie, we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału. 
2. Rodzice uczniów danego oddziału, zgromadzeni na zebraniu, wybierają spośród siebie radę oddziałową. 
3. Rada oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż 3 osoby. O liczebności rady oddziałowej decydują rodzice danego oddziału. 
4. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice uczniów danego oddziału. Jednego ucznia może reprezentować w wyborach tylko jeden rodzic. 
§ 5
Wybory rad oddziałowych przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do rady oddziałowej. 
§ 6
Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu. 
§ 7
1. Rada oddziałowa wybiera spośród siebie przedstawiciela do Rady Rodziców szkoły. 
2. Na wniosek rodziców uczestniczących w zebraniu, przedstawiciela rady oddziałowej do Rady Rodziców szkoły może wybierać ogół rodziców uczestniczących w zebraniu, 
w głosowaniu tajnym, spośród wybranych członków rady oddziałowej. 


§ 8
1. Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składy Rady i zwołanie pierwszego posiedzenia Rady należy do obowiązków Dyrektora. 
2. Pierwsze posiedzenie Rady powinno odbyć się nie później niż 14 dni od terminu wyborów. 

III. Władze Rady
§ 9
Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego Rady, zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika. 
§ 10
1. Przewodniczący Rady organizuje prace Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz.  
2. Zastępca przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności. 
3. Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń. 
4. Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę.

IV. Posiedzenia Rady
§ 11
1. Posiedzenia Rady odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie, nie rzadziej niż raz na 2 miesiące. 
2. Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący powiadamiając członków Rady, co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania 7 – dniowego terminu. 
3. Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 składu Rady oraz na wniosek Dyrektora, Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego. 
§ 12
1. Przygotowanie posiedzenia Rady jest obowiązkiem przewodniczącego. Członkowie Rady, na 7 dni przed posiedzeniem, otrzymują projekt porządku obrad. Projekt porządku zamieszczany jest także na stronie Internetowej szkoły. 
2. Posiedzenia Rady prowadzone są przez przewodniczącego. 
3. W posiedzeniach Rady może brać udział, z głosem doradczym, Dyrektor lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady. 
4. Posiedzenia Rady są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków Rady. 


§ 13
1. Posiedzenia Rady są protokołowane. 
2. Protokoły posiedzeń Rady są przyjmowane przez Radę w drodze głosowania na następnym posiedzeniu Rady. 

V. Podejmowanie uchwał
§ 14
1. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym. 
2. W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków Rady, głosowanie odbywa się w trybie tajnym. 
§ 15
Uchwały Rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym. 
§ 16
Opinie Rady wydawane są w takim samym trybie jak uchwały. 

VI. Prawa i obowiązki członków Rady
§ 17
1. Członkowie Rady mają prawo: 
1) Dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją 
i przebiegiem procesu dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne, lub dotyczącymi spraw personalnych. 
2) Wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach szkoły. 
3) Głosowania na równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Radę. 
2. Członkowie Rady mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach Rady. 

VII. Fundusze Rady
§ 18
Rada może gromadzić fundusze przeznaczone na działalność statutową szkoły. 
§ 19
Szczegółowe zasady wydatkowania funduszu ustala corocznie Rada w preliminarzu budżetowym. 
§ 20
Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady mogą składać: 
1) Dyrektor 
2) Rada Pedagogiczna 
3) Samorząd Uczniowski 

§ 21
1. Rada ma wydzielone konto bankowe. 
2. Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje Rada poprzez dwie upoważnione osoby: przewodniczącego i skarbnika. 

VIII. Postanowienia końcowe
§ 22
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 


WZORY UCHWAŁ RADY RODZICÓWUchwała Nr...2007/2008
Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 10 w Zabrzu
z dnia ...............2007 r.
w sprawie uchwalenia Programu Wychowawczego Zespołu Szkół Nr 10 w Zabrzu.

Na podstawie art. 54 ust.2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 wraz z późn. zm.) 
Rada Rodziców, po porozumieniu z Radą Pedagogiczną, postanawia 
§ 1
Uchwalić „Program Wychowawczy Zespołu Szkół Nr 10 w Zabrzu obejmujący treści 
i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów a realizowane przez nauczycieli, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
§ 2
„Program Wychowawczy Zespołu Szkół Nr 10 w Zabrzu” realizowany będzie w roku szkolnym 2007/2008. 
§ 3
„Program Wychowawczy Zespołu Szkół Nr 10 w Zabrzu ” podlega opublikowaniu na stronie Internetowej Zespołu Szkół Nr 10 w Zabrzu.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły. 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Rodziców


Uchwała Nr...2007/2008
Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 10 w Zabrzu
z dnia ...............2007 r.
w sprawie wyrażenia opinii na temat podjęcia działalności w Zespole Szkół Nr 10 w Zabrzu Stowarzyszenia Amnesty International.

Na podstawie art. 56 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 wraz z późn. zm.) 
Rada Rodziców, po zapoznaniu się ze statutem i planem działania Stowarzyszenia Amnesty International 
§ 1
Wyrazić pozytywną opinii w sprawie podjęcia działalności w Zespole Szkół Nr 10 w Zabrzu Stowarzyszenia Amnesty International . 
§ 2
Wyrazić pozytywną opinię na temat tworzenia przez Stowarzyszenie Amnesty International Szkolnych Grup Amnesty International w Zespole Szkół Nr 10 w Zabrzu.
§ 3
Zobowiązać Zespół Wychowawczy Gimnazjum do opieki i wspierania Szkolnych Grup Amnesty International w Zespole Szkół Nr 10 w Zabrzu.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Gimnazjum. 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Rodziców

    

wst relpol phoenix contact LAPP GROUP

 

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!