WAŻNE INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH MATURĘ

WAŻNE INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH MATURĘ

 W 2022 R. 

 

1.       Zdający musi mieć przy sobie dowód osobisty lub inny dowód tożsamości ze zdjęciem
i numerem PESEL.

2.       Egzaminy pisemne odbywać się będą w sali gimnastycznej ( za wyjątkiem osób korzystających z komputera, osób piszących w oddzielnej sali oraz egzaminu z informatyki)

3.       Absolwenci z lat poprzednich oraz zdający skierowani z innych OKE będą pisać egzamin w sali gimnastycznej.

 tegoroczni absolwenci Liceum Ogólnokształcącego, absolwenci z innych OKE, oraz absolwenci z lat poprzednich wchodzą wejściem nr 1

-  tegoroczni absolwenci Technikum wchodzą wejściem nr 2

-  absolwenci piszący w szkole * wchodzą wejściem nr 3

wejście nr 1 – wejście do sali gimnastycznej od strony ul. Działkowej

wejście nr 2 – wejście od strony bieżni

wejście nr 3 – wejście główne do szkoły

4.       Nie obowiązują już odrębne wytyczne sanitarne, jednak w dalszym ciągu należy zachować bezpieczeństwo zdrowotne w szczególności:

·       należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

·       częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

·       podczas korzystania z ogólnodostępnych przedmiotów ( np. długopis, słownik itp.) należy pamiętać o dezynfekcji rąk

 

Podczas egzaminów obowiązują Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego, opracowane przez MEiN, Ministerstwo Zdrowia oraz GIS, dostępne pod adresem:

https://www.gov.pl/attachment/a8b03c77-bffc-42fe-a959-1ff5bc930089,

w zakresie, w jakim dotyczą one sytuacji egzaminacyjnej.

 

5.       Zobowiązuje się zdających do przestrzegania wyznaczonych godzin zbiórki, jest to związane z czynnościami organizacyjnymi, w szczególności z obowiązkiem sprawdzenia oraz potwierdzenia podpisem poprawności numeru PESEL przez każdego zdającego.

 

DATA

PRZEDMIOT

POZIOM

MIEJSCE

GODZINA

ROZPOCZĘCIA

GODZINA

ZBIÓRKI

4.05

JĘZYK POLSKI*

PP

SALA GIM

9.00

8.15

5.05

MATEMATYKA*

PP

SALA GIM

9.00

8.20

6.05

JĘZYK ANGIELSKI*

PP

SALA GIM

9.00

8.20

9.05

JĘZYK ANGIELSKI*

PR

SALA GIM

9.00

8.30

10.05

JĘZYK POLSKI

PR

SALA GIM

9.00

8.30

11.05

MATEMATYKA

PR

SALA GIM

9.00

8.30

12.05

BIOLOGIA

 PR

SALA GIM

9.00

8.30

16.05

CHEMIA

PR

SALA GIM

9.00

8.40

17.05

HISTORIA

PR

SALA GIM

9.00

8.40

18.05

GEOGRAFIA

PR

SALA GIM

9.00

8.30

20.05

INFORMATYKA

PR

SZKOŁA

9.00

8.40

 

*Niektórzy uczniowie z dostosowaniami ( uczniowie piszący na komputerach, uczniowie piszący w osobnej sali ) oraz uczniowie zdający informatykę  - piszą w szkole.

- komputery: sala 202 ch ( 9.05 – j. angielski  PR sala 302)

- osobna sala: sala 203 ( 9.05 – j. angielski  PR sala 304)

 

6.       Do sali egzaminacyjnej zdający nie może wnosić urządzeń telekomunikacyjnych
i materiałów/przyborów innych niż wymienione w komunikacie dyrektora CKE
( zdający może zostawić w/w niedopuszczalne przedmioty w depozycie wraz ze swoimi rzeczami osobistymi).

7.       Materiały i przybory pomocnicze, które może wnieść zdający na salę egzaminacyjną (na podstawie komunikatu dyrektora CKE), zaleca się aby  podczas egzaminu zdający mogą korzystali z własnych przyborów. Szkoła nie zapewnia dodatkowych długopisów, kalkulatorów, linijek i cyrkli.

 

 

 

ZDAJĄCY POWINIEN MIEĆ:

  • Długopis ( lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) – wszystkie przedmioty,              zalecane jest posiadanie zapasu.

Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych / ścieralnych. 

 

POZOSTAŁE MATERIAŁY I PRZYBORY WG PRZEDMIOTÓW

 

PRZEDMIOT

PRZYBORY I MATERIAŁY POMOCNICZE

OBOWIĄZKOWO/

FAKULTATYWNIE

ZAPEWNIA

biologia

linijka

fakultatywnie

ZDAJĄCY

kalkulator prosty

obowiązkowo

ZDAJĄCY

wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na

egzamin maturalny z

biologii, chemii i fizyki

obowiązkowo

SZKOŁA

chemia

linijka

fakultatywnie

ZDAJĄCY

kalkulator prosty

obowiązkowo

ZDAJĄCY

wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na

egzamin maturalny z

biologii, chemii i fizyki

obowiązkowo

SZKOŁA

geografia

linijka

obowiązkowo

ZDAJĄCY

kalkulator prosty

obowiązkowo

ZDAJĄCY

lupa

fakultatywnie

ZDAJĄCY

historia

lupa

fakultatywnie

ZDAJĄCY

informatyka

kalkulator prosty

obowiązkowo

ZDAJĄCY

język polski

słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny

obowiązkowo

SZKOŁA

matematyka

linijka

obowiązkowo

ZDAJĄCY

cyrkiel

obowiązkowo

ZDAJĄCY

kalkulator prosty

obowiązkowo

ZDAJĄCY

wybrane wzory matematyczne

obowiązkowo

SZKOŁA

 

8.       O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zdający wchodzą wyznaczonym wejściem do sali pojedynczo, okazując dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość. Członek ZN losuje w obecności zdającego numer stolika. Zdający sprawdzają numer PESEL  i potwierdzają zgodność podpisem ( własnym długopisem). Po rozdaniu arkuszy zdający ma obowiązek: sprawdzenia kompletności arkusza, zapoznania się z instrukcją wydrukowaną na pierwszej stronie, zakodowania arkusza oraz czy otrzymali odpowiednie materiały pomocnicze  zapewniane przez szkołę. Podczas trwania egzaminu nie wolno opuszczać sali egzaminacyjnej.

9.     Zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody mineralnej. Podczas pracy z arkuszem butelka powinna stać na podłodze. Szkoła nie zapewnia wody.

10.       W tym roku nie będzie matury ustnej. Proszę zapoznać się z:

Ø  informacjami, jakie będą zamieszczone na świadectwie dojrzałości

znajdującymi się w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2022” obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022- aktualizacja  28 września 2021    pkt 16.5. str. 116

Ø  zasadami przystępowania do egzaminu maturalnego w latach kolejnych przez osoby, które w 2022 r. nie uzyskają świadectwa dojrzałości znajdującymi się  w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2022” obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022- aktualizacja  28 września 2021   - pkt 21 str. 133

Ø  zasadami dotyczącymi opłat za egzamin maturalny wnoszonych w następnych latach znajdującymi się  w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2022” obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022- aktualizacja  28 września 2021 r.- pkt 20 str. 131

11.    Zdający ma prawo – w szczególnych udokumentowanych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających zdawanie egzaminu zgodnie z harmonogramem – zdawać egzamin w terminie dodatkowym (1 - 15 czerwca). Zdający (lub jego
rodzice/opiekunowie) składają do dyrektora udokumentowany wniosek (do pobrania na stronie OKE) najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu.

12.    Ogłoszenie wyników egzaminów maturalnych (odbiór świadectw) odbędzie się
5 lipca (ogłoszenie o godzinie będzie znajdować się na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń). Każdy zdający będzie mógł sprawdzić swoje wyniki( będą udostępnione 5.07.22 od godziny 8.30) w systemie informatycznym ZIU  dostępnym pod adresem www.wyniki.edu.pl ( loginy i hasła zostały rozdane , jeśli ktoś nie odebrał powinien zgłosić się do sekretariatu).

13.    Absolwenci, którzy będą mogli przystąpić do egzaminu poprawkowego (23 sierpnia godzina 9.00) muszą w terminie do 7 dni od ogłoszenia wyników  (nie później niż do   12 lipca), złożyć do dyrektora szkoły oświadczenie
o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu (załącznik 7)

14.    Zdający egzamin z informatyki są zobowiązani do zapoznania się z informacjami i zaleceniami dla zdających Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2022” obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022- aktualizacja  28 września 2021  Egzamin z informatyki – informacje dodatkowe  pkt 11 str. 88)

 Zdający ma prawo w przeddzień egzaminu, sprawdzić poprawność działania komputera. Godzinę sprawdzenia należy uzgodnić z dyrektorem

15.    Istnieje możliwość wglądu do pracy egzaminacyjnej (termin - do 6 miesięcy od daty wydania wyników/świadectw) oraz odwołania do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2022” obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022- aktualizacja  28 września 2021  - pkt 15.5 str. 107, pkt 15.6 str. 109

16. Egzamin zdającego z danego przedmiotu w części pisemnej może zostać unieważniony, jeżeli zespół nadzorujący stwierdzi:

 

a. niesamodzielne rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych przez zdającego

 

b. wniesienia lub korzystania przez absolwenta w sali egzaminacyjnej z urządzenia

telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w

komunikacie o przyborach

 

c. zakłócanie przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym.