Dokumenty

Polityka prywatności

 • Ogólne zasady

  Korzystają ze strony internetowej akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę korzystająca ze strony internetowej obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników strony www. Jeśli nie zgadzasz się z Polityka Prywatności, proszę nie korzystać ze strony internetowej.

 • Dane osobowe
 • Jawne dane osobowe
 • Niezapowiedziane wiadomości
 • Polityka Cookies
 • Partnerzy

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności serwisu www.zs10.zabrze.pl
Zespół Szkół nr 10 w Zabrzu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.zs10.zabrze.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.zs10.zabrze.pl

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2000.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 02.12.2019.
Data najbliższej dużej aktualizacji: 20.04.2022

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 02.12.2019.
Oświadczenie edytowane dnia 20.05.2021.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

RODO Zespołu szkół nr 10 w Zabrzu

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Sekretariat Szkoły odpowiada za kontakt drogą komurkową
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Zobacz więcej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Adres e-mail:
school@zs10.zabrze.pl
Numer telefonu:
32 27 111 77

 • Regulamin Rady Rodziców

  I. Postanowienia ogólne
  § 1
  1. Rada Rodziców, zwana dalej Radą reprezentuje ogół rodziców uczniów. 
  2. Rada działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu. 
  § 2
  1. Rada liczy tylu członków, ile jest oddziałów w szkole. 
  2. Kadencja Rady trwa rok. 
  3. W uzasadnionych przypadkach, jeśli w czasie kadencji, ze składu Rady ubędzie więcej niż 1/3 członków, dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających skład Rady. 
  4. Decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje Rada w głosowaniu jawnym. 
  § 3
  Rada może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe mające charakter opiniująco – doradczy. 

  II. Wybory do Rady
  § 4
  1. Wybory do Rady przeprowadzane są corocznie, we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału. 
  2. Rodzice uczniów danego oddziału, zgromadzeni na zebraniu, wybierają spośród siebie radę oddziałową. 
  3. Rada oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż 3 osoby. O liczebności rady oddziałowej decydują rodzice danego oddziału. 
  4. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice uczniów danego oddziału. Jednego ucznia może reprezentować w wyborach tylko jeden rodzic. 
  § 5
  Wybory rad oddziałowych przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do rady oddziałowej. 
  § 6
  Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu. 
  § 7
  1. Rada oddziałowa wybiera spośród siebie przedstawiciela do Rady Rodziców szkoły. 
  2. Na wniosek rodziców uczestniczących w zebraniu, przedstawiciela rady oddziałowej do Rady Rodziców szkoły może wybierać ogół rodziców uczestniczących w zebraniu, 
  w głosowaniu tajnym, spośród wybranych członków rady oddziałowej. 


  § 8
  1. Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składy Rady i zwołanie pierwszego posiedzenia Rady należy do obowiązków Dyrektora. 
  2. Pierwsze posiedzenie Rady powinno odbyć się nie później niż 14 dni od terminu wyborów. 

  III. Władze Rady
  § 9
  Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego Rady, zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika. 
  § 10
  1. Przewodniczący Rady organizuje prace Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz.  
  2. Zastępca przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności. 
  3. Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń. 
  4. Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę.

  IV. Posiedzenia Rady
  § 11
  1. Posiedzenia Rady odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie, nie rzadziej niż raz na 2 miesiące. 
  2. Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący powiadamiając członków Rady, co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. 
  W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania 7 – dniowego terminu. 
  3. Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 składu Rady oraz na wniosek Dyrektora, Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego. 
  § 12
  1. Przygotowanie posiedzenia Rady jest obowiązkiem przewodniczącego. Członkowie Rady, na 7 dni przed posiedzeniem, otrzymują projekt porządku obrad. Projekt porządku zamieszczany jest także na stronie Internetowej szkoły. 
  2. Posiedzenia Rady prowadzone są przez przewodniczącego. 
  3. W posiedzeniach Rady może brać udział, z głosem doradczym, Dyrektor lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady. 
  4. Posiedzenia Rady są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków Rady. 


  § 13
  1. Posiedzenia Rady są protokołowane. 
  2. Protokoły posiedzeń Rady są przyjmowane przez Radę w drodze głosowania na następnym posiedzeniu Rady. 

  V. Podejmowanie uchwał
  § 14
  1. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym. 
  2. W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków Rady, głosowanie odbywa się w trybie tajnym. 
  § 15
  Uchwały Rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym. 
  § 16
  Opinie Rady wydawane są w takim samym trybie jak uchwały. 

  VI. Prawa i obowiązki członków Rady
  § 17
  1. Członkowie Rady mają prawo: 
  1) Dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją 
  i przebiegiem procesu dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne, lub dotyczącymi spraw personalnych. 
  2) Wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach szkoły. 
  3) Głosowania na równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Radę. 
  2. Członkowie Rady mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach Rady. 

  VII. Fundusze Rady
  § 18
  Rada może gromadzić fundusze przeznaczone na działalność statutową szkoły. 
  § 19
  Szczegółowe zasady wydatkowania funduszu ustala corocznie Rada w preliminarzu budżetowym. 
  § 20
  Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady mogą składać: 
  1) Dyrektor 
  2) Rada Pedagogiczna 
  3) Samorząd Uczniowski 

  § 21
  1. Rada ma wydzielone konto bankowe. 
  2. Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje Rada poprzez dwie upoważnione osoby: przewodniczącego i skarbnika. 

  VIII. Postanowienia końcowe
  § 22
  Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 


 • Wzory uchwał Rady Rodziców
Zakładka do uzupełnienia