Dokumenty

RODO Zespołu Szkół nr 10 w Zabrzu

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności serwisu www.zs10.zabrze.pl
Zespół Szkół nr 10 w Zabrzu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.zs10.zabrze.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.zs10.zabrze.pl

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2000.
Data poprzedniej dużej aktualizacji: 02.12.2019.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 20.04.2022

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 02.12.2019.
Oświadczenie edytowane dnia 07.01.2023.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Polityka prywatności

  • Ogólne zasady

    Korzystają ze strony internetowej akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę korzystająca ze strony internetowej obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników strony www. Jeśli nie zgadzasz się z Polityka Prywatności, proszę nie korzystać ze strony internetowej.

  • Dane osobowe
  • Jawne dane osobowe
  • Niezapowiedziane wiadomości
  • Polityka Cookies
  • Partnerzy

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Sekretariat Szkoły odpowiada za kontakt drogą komurkową
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Zobacz więcej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Adres e-mail:
school@zs10.zabrze.pl
Numer telefonu:
32 27 111 77

Zakładka do uzupełnienia